กองพัฒนานักศึกษา

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Student Development Division PSRU
อาคารกิจการนักศึกษา (Student Union) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนทะเลแก้ว
E-mail : saf@psru.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/studentaffairsPSRU
Website : http://saf.psru.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/studentaffairsPSRU

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา           
055-267000-2 ต่อ 9600

งานบริหารทั่วไป
055-267056   
055-267000-2 ต่อ 9605                          

งานกิจกรรมและพัฒนานักศึกษา           
0-5526-7078
0-5526-7000-2 ต่อ 9603

งานบริการนักศึกษาและศิษย์เก่า            
055-267079
หน่วยแนะแนว                  055-267000 – 2 ต่อ 9606
หน่วยทุนการศึกษา             055-267000-2  ต่อ 9602 

งานส่งเสริมและพัฒนากีฬา                 
055-267000-2 ต่อ 9672, 9670

งานหอพักนักศึกษา 
055-267005, 0-5526-7000-2 ต่อ 9950,9954

สถาบันวิจัยและพัฒนา

สถาบันวิจัยและพัฒนา
อาคารศรีพิบูล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ทะเลแก้ว)
156 ม.5 ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ / โทรสาร0-5526-7038
อีเมล์ rdi@psru.ac.th

คณะพยาบาลศาสตร์

สถานที่ตั้ง :     อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา (ตึก ฉ.)
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)
156 หมู่ 5 ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
เว็บไซต์ : http://nurse.psru.ac.th
Facebook : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
เบอร์โทรติดต่อสำนักงานคณบดี : 055-267000 ต่อ 4900
เวลาทำการ : จันทร์ – ศุกร์: 8:00 น.–16:30 น.

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Academic Resource and Information Technology Center PSRU
156 ม.5 ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5526-7224 (ส่วนสำนักงานผู้อำนวยการ)
โทรศัพท์ 0-5526-7225 (เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน)
Email : lib_pibul@live.psru.ac.th
Website : library.psru.ac.th
LINE : @PSRU-LIB
Facebook : https://www.facebook.com/PSRU.LIB/

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ที่อยู่ : 156 หมู่ 5 ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
E-mail : psrubi@psru.ac.th
โทรศัพท์ : 0-5526-7254

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
156 หมู่ 5 ตำบลพลายชุมพลอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก , ประเทศไทย 65000
โทรศัพท์/โทรสาร :  055-267124
E-mail : industrial.technology@psru.ac.th
Website : https://technology.psru.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/industrialtechnology.psru
Tiktok : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรพส.

คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น

คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ที่อยู่ : ชั้น 1 อาคารมหาวชิราลงกรณ (ตึก ม.)
เลขที่ 156 หมู่ 5 ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 0-5526-7000 ต่อ 2210 และ 0-5526-7167
อีเมล์ : clmd@psru.ac.th
เว็บไซต์ : http://ssld.psru.ac.th

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ที่ตั้ง : 156 หมู่ 5 ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์/โทรสาร : 0-5526-7054  
อีเมล: scitech@psru.ac.th

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนทะเลแก้ว
ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์/โทรสาร : 0-5526-7087
อีเมล : huso@psru.ac.th
เว็บไซต์ : https://husopibul.psru.ac.th/

     

     

     

โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล

โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ที่อยู่ ชั้น 1 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์
เลขที่ 156 หมู่ 5 ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 0-5526-7200
เว็บไซต์ : https://idt.psru.ac.th
อีเมล : idt@psru.ac.th