โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล

โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ที่อยู่ ชั้น 1 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์
เลขที่ 156 หมู่ 5 ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 0-5526-7200
เว็บไซต์ : https://idt.psru.ac.th
อีเมล : idt@psru.ac.th